Statut Organizacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych. Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele isposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

Członkami OSP mogą być:

Osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych, osoby prawne.

Członkowie OSP dzielą się na:

-czynnych
-młodzieżowych drużyn pożarniczych
-wspierających
-honorowych

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”

  • Obowiązki członka czynnego:

-aktywnie uczestniczyć w działalności OSP
-przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP
-podnosić poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu fachowym
-dbać o mienie OSP
-regularnie opłacać składki członkowskie

  • Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

-wybierać i być wybierani do władz OSP
-uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu
-wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP
-korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP
-używać munduru i odznak

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 – 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwój OSP, wspierająca finansowo lub w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP, korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Władzami OSP są:

  • Walne zebranie – najwyższa władza OSP
  • Zarząd – 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie
  • Komisja rewizyjna – 3 członków wybranych przez walne zebranie.

Do zadań Walnego Zebrania należy:

-podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP
-rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności
-uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP
-ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie
-podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej
-rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP
-podejmowanie uchwał o wystąpieniu ze Związku OSP RP
-podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbytu środków trwałych
-podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn
-wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

Do zadań zarządu należy:

-reprezentowanie interesów OSP
-realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania
-zwoływanie walnego zebrania
-niezwłoczne zawiadamianie sądu rejonowego i organu nadzorującego o zmianie statutu
-informowanie sądu rejonowego i organu prowadzącego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP
-udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udzielanie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością
-opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu
-zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych
-przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP
-przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak
-organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych
-rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP
-wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania

  • Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
  • Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – taktyczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

-wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno
- technicznych
-organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarowego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP
-czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej członków OSP
-kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą
-kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych
-dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji
-opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciw pożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

-przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP za szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich
-składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP
-przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności
-wnioskowanie o udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi

*************************************************************

*************************************************************

*************************************************************

Oznaczenia Pojazdów Strażackich

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu
G- gaśniczy
S- specjalny

Druga litera oznacza ciężkość samochodu
L- lekki (do 4 ton)
C- ciężki (powyżej 4 ton)

Następne litery określają bliższe dane – w przypadku samochodów gaśniczych:
B- zbiornik na wodą
A- autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M- motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr- zbiornik na proszek

Cyfry oznaczają:
- pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
- druga wydajność autopompy w hl/min
- druga wydajność motopompy w hl/min

Np.: GBAM 2,8/16/8 – oznacza średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 2800 l., autopompą o wydajności 1600 l. na minutę, i motopompą o wydajności 800 l. na minutę. Każdy samochód gaśniczy ma także zbiornik środka pianotwórczego, którego pojemność wynosi standardowo 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w powyższym wypadku – 280 l.

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj:
D- drabina (cyfra określa długość w metrach)
H- podnośnik hydrauliczny (cyfra okresla długość w metrach)
Rd- ratownictwo drogowe
Rt- ratownictwo techniczne
Rchem- ratownictwo chemiczne
Dz- dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
Dł- dowodzenia i łączności
W- wężowy
Op- operacyjny
Rwod – ratownictwo wodne
Rekol- ratownictwo ekologiczne
San – sanitarka (ambulans)

Pomóż nam ratować

1%

1%

Partnerzy

MANI REDSIDE LPR KPPSP Błonie Gmina Kampinos Powiat Warszawski Zachodni