Straż Ogniowa Ochotnicza w Zawadach powstała w 1912 roku. Pierwszy zarząd Powołano w składzie: naczelnik – Władysław Karnkowski, prezes – Michał Żukotyński, członkowie zarządu: Jan Karasiński, Maksymilian Dorożalski, Aleksander Sadowski, Stanisław Zawadzki i Roch Gmurek.

Z pomocą Kółka Rolniczego „Snop” w Zawadach oraz miejscowej ludności zakupiono pierwszy sprzęt: wóz konny za 80 rubli, sikawkę ręczną z wężami za 99 rubli oraz dwie beczki dwukółki (każda mieściła po 36 wiader wody). W 1913 roku wybudowano remizę strażacką z wieżą obserwacyjną.

W czasie wojny pomimo zakazu SOO działała nadal. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości działalność Straży w Zawadach bardzo się ożywiła. Zakupiono mundury dla wszystkich strażaków i drugą sikawkę. Fundusze pozyskiwano z organizowanych przez strażaków zabaw tanecznych.
W roku 1936 jednostka zajęła I miejsce w zawodach powiatowych.

Straż Ogniowa w Zawadach nie zaniechała działalności także w czasie okupacji. Część strażaków walczyła w partyzantce (AK). Po wyzwoleniu – w 1946 roku – powołano zarząd w składzie: naczelnik – Jan Karasiński, członkowie zarządu: Wincenty Osiński, Stanisław Kamiński, Julian Pawłowski, Hieronim Niedziński, Franciszek Gmurek i Stanisław Bargieł.

Postanowiono zbudować nową murowaną remizę strażacką.
W budowie pomagała strażakom okoliczna ludność. Większość prac wykonano w czynie społecznym. Szczególną ofiarnością wyróżniał się ówczesny naczelnik OSP – Romuald Dorożalski.

Remiza została ukończona w 1947 roku. Jeszcze w 1949 roku OSP otrzymała samochód „Dodge”, motopompę M800 i węże. W 1949 roku założono drużynę żeńską, która działała do roku 1956.

W 1950 roku zorganizowano w dzień strażaka pokaz sprawności. Impreza ta cieszyła się dużym0 zainteresowaniem wśród okolicznej ludności. W roku 1956 w zawodach rejonowych zorganizowanych w Zawadach jednostka zdobyła I miejsce.

W roku 1960 jednostka brała udział w zawodach powiatowych w Teresinie, a w 1965 roku w powiatowych manewrach w Mikołajewie.

Jednostka wzbogaca się też o nowy samochód „Żuk” z motopompą M-800, wyposażenie OSP (w 1969 roku) oraz o samochód bojowy „Star 266” (w 1978 roku).

W 1979 roku wybrano zarząd w składzie: prezes – Edmund Barciński, naczelnik – Lucjan Dmoch, członkowie zarządu: Jan Szwarczewski, Wacław Twardykus, Konrad Zawadzki, Stanisław Kamiński, Kazimierz Misiak i Jacek Tomczak.

W 1980 roku jednostka otrzymała drugi wóz bojowy „Star 266” z motopompą  i pełnym wyposażeniem. W 1981 roku OSP zajęła drugie miejsce w zawodach rejonowych, a w 1982 także drugie miejsce w zawodach gminnych.

W 1983r w Niepokalanowie podczas wizyty Jana Pawła II jednostka OSP Zawady brała czynny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa Ojcu Świętemu. Otrzymaliśmy podziękowania od Komendanta Stołecznego Straży Pożarnych.

18.11.1986 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes-Barciński Edmund, Sekretarz-Twardykus Wacław, Skarbnik-Kamiński Stanisław, Gospodarz-Szwarczewski Jan, Naczelnik-Dmoch Lucjan, Z-ca-Tomczak Jacek oraz Komisję rewizyjną w składzie Przwodniczacy-Piotrowski Jan, Członkowie-Pawlak Zbigniew, Szwarczewski Krzysztof.

W 1991r. powstaje męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Nasza Straż otrzymuje samochód Star 244 z OSP Strzyżew a swój Star 266 przekazujemy dla OSP Szczytno. W pażdzierniku jednostka bierze udział w pokazach dla mieszkańców i uczniów , które odbyły się w Łazach. Od tego roku prezesem zostaje Szwarczewski Jan.

W dniu 24.02.1992r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach zostaje zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie jako stowarzyszenie pod numerem rejestru RST 1231. Zapisano skład uprawniony do reprezentowania: Prezes-Jan Szwarczewski, V-ce Prezes (Naczelnik)-Jacek Tomczak, II V-ce Prezes-Lucjan Dmoch, III v-ce-Prezes-Sylwester Ciurzyński, Sekretarz-Wiesław Makowski, Skarbnik-Grzegorz Modrzejewski, Kronikarz-Tomasz Fijołek

9.05.1992 jednostka OSP Zawady bierze udział w pokazach pożarniczych w Kampinosie. W konkursie wiedzy pożarniczej zorganizowanym przez UG i Zarząd Gminny OSP zwycięża członek MDP z OSP Zawady – Maciek Tomczak. W czerwcu tego samego roku na zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowanych na stadionie PKS Błonie – nasza drużyna zajmuje 10 miejsce.

W 1995r. obchody Dnia Strażaka odbywaja sie w OSP Zawady. Na tej uroczystości zostali odznaczeni: *złota odznaką-Makowski Wiesław *srebrna odznaką-Szwarczewski Bogdan *brązową odznaka-Tomczak Grzegorz Odznakę wzorowy strażak otrzymali: Maciej Tomczak, Paweł Tomczak, Marcin Zawadzki, Marcin Połeć, Mirosław Ciurzyński, Tomasz Kruszyński, Janusz Janiak. Na zawodach w Brwinowie nasza sekcja Bojowa zajeła 6 miejsce.

W turnieju Wiedzy Pożarniczej pierwsze miejsce w 1995r zajmuje Anna Tomczak. W zawodach wojewódzkich drużyn młodziezowych zorganizowanych w Legionowie sekcja młodzieżowa naszej jednostki zajmuje I miejsce. W grudniu tego roku OSP Zawady otrzymuje od UG środki finansowe na kapitalny remont.

Rok 1996 był rokiem wielu korzystnych zmian w naszej jednostce.W miesiącu lutym na Walnym Zebraniu dokonano wyboru zarządu w składzie: Prezes-Pawlak Zbigniew, V-ce Prezes-Szwarczewski Bogdan, Naczelnik-Tomczak Jacek , Z-ca Naczelnika-Fijołek Witold, Dmoch Tomasz, Sekretarz-Makowski Wiesław, Skarbnik-Modrzejewski Grzegorz, Gospodarz-Miklin Franciszek, Członek zarządu-Tomczak Adam.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Dmoch Lucjan, Członkowie: Barciński Edmund, Osiński Krzysztof.

Braliśmy udział w obchodach 25 lecia OSP Strzyżew na których zostali odznaczeni nasi druchowie: *złotym medalem-Zygmunt Zawadzki *srebrnym medalem_Tomasz fijołek *brązowym medalem-Modrzejewski Grzegorz, Fijołek Witold, Kondas Sławomir, Włodarski Wojciech, Osiński Krzysztof.

Z inicjatywy Anny Tomczak powołano Drużynę Młodzieżową Żeńską w składzie: Tomczak Anna, Dabrowska Emilia, Dąbrowska Aneta, Pływaczewska Magdalena, Zalewska Justyna, Modrzejewska Magdalena, Kuźnicka Zyta, Pietrzak Iwona, Kraśkiewicz Bożena, Kraskiewicz Agnieszka. W zorganizowanych zawodach w Grodzisku Mazowieckim nowo zorganizowana drużyna żeńska zajeła I miejsce a meska IV.
W 1996r. OSP udostepniła pomieszczenie po klubie dla Rady Sołeckiej wsi Zawady na prowadzenie siłowni.Poczyniono również wydatki na zakup blachy na pokrycie remizy.

W 1997r. jednostka otrzymuje dotacje.Ze wzgledu rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych organizację zabaw tanecznych odstapiono innym jednostka.
Zakupiono mundury dla drużyny młodzieżowej , oraz otrzymaliśmy wsparcie z Zarządu Stołecznego Związku OSP w Warszawie w postaci przekazania 27mundurów,27 czapek rogatywek i 6 czapek rogatywek z galonami. Dzięki ofiarnej pracy Pani Teresy Zygmunciak został odnowiony sztandar.

Dalej potoczyły sie prace związane z remontem strażnicy oraz terenu przyległego do niej.
Drużyna żeńska otrzymuje złotą odznake.

Rok 1998. Na Walnym Zebraniu 30 stycznia zatwierdzono kandydaturę Adama Tomczaka na skarbnika , a do zarzadu powołano Sylwestra Ciurzyńskiego.
Druch Barcinski Edmund otrzymał Złota Odznakę Związku.

Obchody Dnia Strażaka odbyły sie w OSP w Wiejcy. Odznaczeni *złotym medalem-Pawlak Zbigniew, *srebrnym medalem-Miklin Franiszek, Fijołek Witold, *brązowym-Tomczak Adam, Zawadzki Marcin, Tomczak Maciej, Grzegorczyk Stanisław.

W zawodach w Nadarzynie nasze 3 sekcje zajmuja: młodzieżowa żeńska I miejsce, młodzieżowa męska III miejsce, seniorzy III miejsce. W nagrodę otrzymaliśmy pełny komplet umundurowania strażackiego.

1999r. W dniu 15.01 na Walnym Zebraniu powołano na członka i powierzono funkcję sekretarza Krzysztowa Nitka. Zwiększyło się grono naszej młodziezowej druzyny żeńskiej o 9 osób.
Uczestniczyliśmy w obchodach 75 lecia OSP w Szczytnie. Na tej uroczystości zostali odznaczeni *złotym medalem-Bogdan Szwarczewski, *brązowym-Mirosław Ciurzyński, Robert Chądzyński, Janusz Janiak, Marcin Połeć, Cezary Nitek, Paweł Tomczak; *wzorowy strażak-Krzysztof Nitek.

W sierpniu przystąpiono do prac murarskich.Dobudowano obiekt,pokryto blachą,zamontowano okna.Prace niefachowe wykonali nasi druchowie.

Rok 2000 Na walnym zebraniu gościliśmy druchów z zaprzyjaźnionej OSP w Kaskach – Prezesa Andrzeja Kamińskiego i Dyrektora orkiestry Dętej dr. Krystyne Krzemińską. Do drużyny dziewcząt przystepują : Aleksandra Nitek, Justyna Kurpińska, Justyna Dmoch, Hanna Woźniak. Braliśmy udział w obchodach 90-lecia OSP w Kampinosie. Odznaczeni z naszej jednostki zostali: *srebrnym medalem-Osiński Krzysztof, Dmoch Tomasz, Tomczak Grzegorz, *brązowym-Chądzyński Daniel, *wzorowy strażak-Szewczyk Paweł i Mirosław Wieżbicki.

13 maja na zawodach w Płocku nasza drużyna młodzieżowa żeńska zajęła III miejsce,kwalifikując sie do zawodów na szczeblu krajowym które odbyły sie w Kościannem koło Poznania.
Z Wojewódzkiego Związku OSP otrzymaliśmy dotacje , która została przeznaczona na:elewację sciany frontowej, wymiane otworów i okratowanie,wymianę dzrzwi balkonowych,wyłożenie glazury na balkonie, wykończenie łazienek. Wyrównano parking, wylakierowano podłogi, założono terakotę. Zakupiono 100 krzeseł, 12 blatów stołowych, 30 stojaków pod stoliki.
Załatwiono formalności związane z nadaniem numeru id. REGON w GUS i numeru NIP w Urzedzie Skarbowym.

2001 r. W dniu 2lutego odbyło sie w naszej jednostce zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano Komisję Rewizyjną i Zarząd.W skaład Komisji Rewizyjnej Weszli : Przewodniczący- Dmoch Lucjan, Członkowie-Osiński Krzysztof, Kondas Sławomir. Zarząd: Prezes-Pawlak Zbigniew, V-ce Prezes-Szwarczewski Bogdan, Naczelnik-Tomczak Jacek, Z-ca Naczelnika-Fijołek Witold, Dmoch Tomasz, Sekretarz-Nitek Krzysztof, Skarbnik-Tomczak Adam, Członek Zarządu-Ciurzyński Sylwester, Gospodarz-Chądzyński Mirosław.

Otrzymano z Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy numer : KRS 0000021803. Ze środków otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej PSP zakupiono radiostację samochodową,mundury koszarowe,obuwie ćwiczebne oraz połozono boazerię na sali i wymieniono drzwi wejściowe. Wykonano wymianę dalszych otworów okiennych i okratowanie oraz wykonano elewacje zewnętrzną budynku. Odnowiono garaż, nawieziono leszem parking. Wzorem poprzednich lat druchowie oddali krew.
20 maja braliśmy udział w obchodach 90-lecia OSP Gnatowice.

Rok 2002 25 stycznia. Na walnym zebraniu powołano nowego członka do Komisji Rewizyjnej -Grzegorza Połcia.Najważniejszym wydarzeniem tego roku są obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach. W kronice naszej jednostki zaproszeni goście dokonywali wpisów z życzeniami dalszej pomyślności.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Głównego nadało Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa Ochotniczej Straży Pozarnej w Zawadach. *Złoty Krzyz Zasługi-Jan Szwarczewski, *Medal im. Bolesława Chomicza-Edmund Barciński, *Złoty Znak Związku-Lucjan Dmoch, *Złoty medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa-Dmoch Halina *Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa: Ciurzyński Sylwester, Osińska Marzena, Pawlak Aleksandra, Modrzejewska Katarzyna, Fijołek Krystyna, Tomczak Halina, Naspiński Bogdan, Nitek Krzysztof, Dmoch Beata, Tomczak Magdalena, Tomczak Jolanta, Nitek Bogusława, Szwarczewska Agnieszka *Brązowy medal-Chądzyński Mirosław, Kruszyński Jacek, Bieniek Elżbieta, Połeć Grzegorz, Kuźnicki Mariusz, Kucharski Jacek*wzorowy strażak-Dabrowska Emilia,Chadzyński Krzysztof, Kurek Bogusława, Barański Zbigniew, Kraskiewicz Agnieszka, Nitek Dariusz, Stasiak Łukasz, Stasiak Tomasz.

Rok 2003 W dniu 24stycznia odbyło sie Walne Zebranie na którym dokonano oceny działalności jednostki za 2002r. , oraz określono plan działania na 2003r.
24 maja w naszej jednostce odbyło się spotkanie z inicjatorami i sygnatariuszami „Karty Przyszłości” ruchu obywatelskiego na rzecz integracji Polski z Unia Europejską.Goscił m.innymi Zbigniew Religa.

29 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na którym podjęto uchwałe o zmianach w statucie w związku z wnioskiem o przejęcie strażnicy , wraz z nieruchomością i samochodem marki Star.

W dniu 29.12.2003 w formie aktu notarialnego zostaje oddany grunt o pow. 0.13 ha i przeniesienie własności budynku strażnicy na rzecz OSP Zawady, przez Urząd Gminy w Kampinosie w osobie Wójta Gminy Kampinos Czesława Wierzchowskiego.

12 luty 2005 roku odbyło sie coroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.Wysłuchano sprawozdania z z działalności i uchwalono plan działania na 2005 rok.Nasz druh Jacek Tomczak otrzymał z rąk Wojewody Mazowieckiego Złoty Krzyż zasługi.

Rok 2006.
27 stycznia na Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowe władze w jednostce.
Zarząd OSP Zawady w składzie:
^Prezes – Jacek Tomczak
^Wiceprezes , Naczelnik – Sylwester Ciurzyński
^Wiceprezes – Bogdan Szwarczewski
^Z-ca Naczelnika – Fijołek Witold , Połeć Grzegorz
^Sekretarz – Krzysztof Nitek
^Skarbnik – Tomczak Adam
^Kronikarz -
^Gospodarz – Dmoch Tomasz
^Członek zarządu – Owczarski Ryszard

Komisja Rewizyjna w składzie:
-Przewodniczący – Dmoch Lucjan
-Wiceprzewodniczący – Tomczak Anna
-Sekretarz – Dąbrowska Aneta

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP :
-Dmoch Lucjan
-Owczarski Ryszard
-Nitek Krzysztof

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
-Tomczak Jacek
-Ciurzyński Sylwester

Rok 2007
W styczniu odbyło sie coroczne Zebranie Sprawozdawcze za 2006 rok. Dokonano oceny działalności Zarządu, przyjęto plan pracy na rok bieżący. Rozpoczynamy remont wewnątrz strażnicy. W planach zamierzamy wyłożyć panelami całą salę oraz pokoje na balkonie jak również terakotę w kuchni.
20 maja obchodzono Dzień Strażaka. Odznaczeni druhowie
*Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa:
-Tomczak Grzegorz
-Zalewski Jan
*Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa
-Tomczak Maciej
-Tomczak Paweł
-Tomczak Adam
*Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa
-Dąbrowska Aneta
-Tomczak Anna
-Owczarski Ryszard
*Strazak Wzorowy:
-Liśkiewicz Dariusz
-Liśkiewicz Krzysztof
-Kraśkiewicz Łukasz
-Kołodziej Marcin
*Złota odznaka MDP:
-Tomczak Jakub
-Stasiak Mariusz
*Brązowa odznaka MDP: Bargieł Mirosław, Balcerzak Zbigniew, Dmoch Karol, Kołodziej Dawid, Kucharski Łukasz, Orzechowski Robert, Nitek Mateusz, Nitek Łukasz, Sosiński Przemysław, Smoliński Dariusz, Szwarczewski Marcin, Szwarczewski Piotr, Orzechowski Patryk, Dmoch Klaudia, Dmoch Paulina, Sosińska Katarzyna, Sosińska Paulina, Smolińska Justyna, Smolińska Katarzyna, Wasilewska Anna, Kołodziej Marta, Grzesiak Paulina, Grzesiak Sylwia

2008 01 25 – Walne Zebranie Sprawozdawcze
Dokonano oceny pracy Zarządu i przyjęto plan działalności na bieżący rok. 11 maja delegacja z naszej jednostki uczestniczyła w uroczystości obchodów 80- lecia OSP w Kaskach.
23.10.2008r. W ieku 59 lat zmarł druh Krzysztof Nitek. Wieloletni działacz oraz Sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.

23 styczeń 2009 rok.
Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Pomóż nam ratować

1%

1%

Partnerzy

MANI REDSIDE LPR KPPSP Błonie Gmina Kampinos Powiat Warszawski Zachodni